SAP ABAP Table CDBC_PARTNER_B   {Partner: Attribute}


E-R Diagram for table CDBC_PARTNER_B (Partner: Attribute)