SAP ABAP Table DMC_JN_ST_PARAM   {MWB: Job net start parameter}


E-R Diagram for table DMC_JN_ST_PARAM (MWB: Job net start parameter)