SAP ABAP Table DMC_RT_PARAMST   {DMC: RT parameter texts}


E-R Diagram for table DMC_RT_PARAMST (DMC: RT parameter texts)